Product was successfully added to your shopping cart.

Program lojalnościowy sklepu Decorto.pl

Dołącz do programu lojalnościowego Decorto.pl i kupuj taniej! 

Przyjemność zakupów, przyjemność oszczędzania! 

1. Zebrane punkty możesz wykorzystać w kolejnych zakupach w sklepie Decorto.pl
2. Produkty w programie lojalnościowym są ważne przez trzy miesiące od momentu ich zgromadzenia
3. Ilość zgromadzonych punktów w programie lojalnościowym możesz sprawdzić po zalogowaniu do sklepu internetowego
4. Aby zastosować zebrane punkty, należy w koszyku w formularzu (screen poniżej)
wpisać ilość punktów, które chcesz zamienić na rabat

 

 

Życzymy przyjemnych zakupów!

 

 

Regulamin programu lojalnościowego sklepu Decorto.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Decorto.pl.

1.2. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Kulig Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Pocztowa 14, Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376186, posiadająca

NIP: 652-171-49-46, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Klient przystępuje do programu lojalnościowego poprzez:

a) założenie konta użytkownika w sklepie internetowym decorto.pl (dalej:"SKLEP INTERNETOWY") i

b) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zapisanie się do newslettera).

Z momentem przystąpienia do programu lojalnościowego Klient staje się jego Uczestnikiem Programu

Lojalnościowego.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie

istnienia programu lojalnościowego, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały

uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona

na stronie internetowej decorto.pl oraz w sklepie stacjonarnym Decorto. Uczestnicy programu zostaną

powiadomieni o zmianie Regulaminu mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms.

2. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

2.1. Program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego Decorto.pl, którzy

wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) i założyli konto użytkownika w sklepie

Decorto.

2.2. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną

zdolność do czynności prawnych.

2.3. Konto Uczestnika, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego powinno posiadać

wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) oraz

dodatkowe dane w postaci daty urodzenia i potwierdzenia płci Uczestnika

3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE RABATOWYM PROGRAMU

LOJALNOŚCIOWEGO

3.1. Uczestnikom, korzystającym z programu premiowego Programu Lojalnościowego, naliczana jest Premia

kwotowa w wysokości równowartości 10% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepie Decorto.pl.

Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na środki

pieniężne. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

Jeżeli Uczestnik przy zakupie wykorzystał przysługującą mu Premię, za ten zakup zostanie mu doliczona

kolejna Premia, pomniejszona o wykorzystaną uprednio Premię (np. Uczestnik ma na swoim koncie 30,00 zł

premii i wykorzysta ją przy zakupach za 500,00 zł, wówczac otrzymuje 47,00 zł premii).

3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym

Decorto.pl wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami lub rabatami. Premia

zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje

naliczony jedynie od towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami oraz nie może być większy niż

30% wartości kupowanych towarów. W przypadku gdy na koncie Uczestnika naliczona premia jest wyższą

niż 30% wartości kupowanych towarów, pozostała, niewykorzystana premia pozostaje na koncie Uczestnika

i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Uczestnika naliczona Premia

jest mniejsza lub równa 30% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Uczestnik może

wykorzystać całą zgromadzoną premię.

3.3. Jeżeli premia jest wykorzystywana do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest ona

proporcjonalnie dzielona pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu

nieprzecenionego i nieobjętego promocjami, zgodnie z poniższym wzorem:

X = (Y/Z)*W gdzie:

X to wielkość rabatu od danej pozycji paragonu;

Y to cena bieżąca danej pozycji paragonu;

Z to suma cen bieżących wszystkich pozycji paragonu podlegających rabatowaniu, tj. towarów

nieprzecenionych i nie objętych inną promocją;

W to rabat możliwy do wykorzystania na danym paragonie wg zasad przedstawionych w p.3.2

3.4. Premię z danej transakcji zakupowej Uczestnik może wykorzystać w okresie do 90 dni. Po upływie ww.

terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z

późniejszych transakcji.

3.5. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w

ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach

danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje przed wysłaniem lub wydaniem towaru Uczestnikowi.

3.6. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne w zakładce „Moje

konto" w Sklepie Internetowym.

3.7. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku

uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto

Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.8. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego

Uczestnika (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Uczestnika poprzez zwrot należności

uiszczonej za towar), naliczona premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego

towaru.

3.9. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego

Uczestnika (tym w przypadku odstąpienia od umowy), naliczona premia zostanie pomniejszona o wartość

wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.10. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w

sklepie Decorto.pl i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.11. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Użytkownik podczas

dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Korzystam z programu lojalnościowego", co

powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Uczestnika - odpowiednie zmniejszenie

ceny towarów w koszyku. Żeby skorzystać z Programu Lojalnościowego w koszyku zakupowym Uczestnik

musi być zalogowany na swoje konto.

3.12. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności

poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych

przez Uczestnika.

3.13. Jeżeli Premia na koncie Użytkownika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem,

Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Uczestnik

zostanie poinformowany.

3.14. Dla członków Programu Lojalnościowego organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie

punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady)

komunikowane są na stronie www.decorto.pl/program_lojalnosciowy

5. DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest

Organizator.

5.2. W formularzu rejestracyjnym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych

osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z

Programem Lojalnościowym, przez umieszczenie na nim swojego podpisu. Z uwagi na zasady działania

Programu Lojalnościowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem

uczestnictwa w Programu Lojalnościowego.

5.3. Uczestnik programu lojalnościowego ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich

aktualizowania i poprawiania. Uczestnik Programu Lojalnościowego ma prawo w każdym czasie cofnąć

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

5.4. Uczestnik programu lojalnościowego jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie

swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego

zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych

promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych

osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

5.5. Uczestnik programu może zostać wykluczony z Programu Lojalnościowego w przypadku, gdy:

- naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z

wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,

- wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą

elektroniczną.

O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

6. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

LOJALNOŚCIOWYM

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu Lojalnościowego w

każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestników.

6.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego na koncie uczestnika zostaje

zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania

naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 90 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

6.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do

umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej Decorto.pl, w sklepie Decorto.pl oraz

powiadomienia Uczestników w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

6.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Organizatora nie

uprawnia Użytkownika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

6.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Prograie Lojalnościowym następuje poprzez cofnięcie zgody na

otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Uczestnika, po skontaktowaniu się z Biurem

Obsługi Klienta pod: sklep@decorto.pl, nr tel.: 32 215 23 40

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Uczestnik programu jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień

Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać

złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać

przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłana mailem na:

sklep@decorto.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na: sklep@decorto.pl) z dopiskiem:

reklamacje decorto.

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

7.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej www.decorto.pl,

oraz w siedzibie Organizatora.

7.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez dołączenie do Programu

Lojalnościowego przez stronę internetową www.decorto.pl

Data utworzenia regulaminu: 22.09.2016

Zasady programu lojalnościowego:

- uczestnik za każde wydane 10 zł otrzymuje 1 zł

- ma możliwość skorzystania z rabatu kwotowego w kolejnych zakupach

- zgromadzone środki może wykorzystać do opłacenia zakupów max. 30% wartości zamówienia

(rabat naliczany tylko na produktach nieprzecenionych)

- niewykorzystane, zebrane środki przepadają po 3 miesiącach (od daty dodania), co mobilizuje klienta do

częstych zakupów w Decorto

- klient w chwili skorzystania ze swojej premii (zebranych punktów) otrzymuje kolejne złotówki za wartość

koszyka pomniejszoną o wykorzystaną premię, czyli jeśli:

klient ma na swoim koncie 30 zł premii i wykorzysta ją przy zakupach za 500 zł, wówczas otrzymuje 47 zł

premii (ale tylko w przypadku jeśli wszystkie produkty znajdujące się w koszyku są w cenie regularnej).

Pamiętajmy o tym, że Klient otrzymuje złotówki tylko za produkty nieprzecenione.

- złotówki dodawane są do konta uczestnika programu lojalnościowego po 14 dniach od złożenia

zamówienia

 

 

 

 

 

x