Product was successfully added to your shopping cart.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DECORTO.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Decorto.pl.

1.2. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Kulig Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Pocztowa 14, Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376186, posiadająca

NIP: 652-171-49-46, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Klient przystępuje do programu lojalnościowego poprzez:

a) założenie konta użytkownika w sklepie internetowym decorto.pl (dalej:"SKLEP INTERNETOWY") i
b) wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (zapisanie się do newslettera).

Z momentem przystąpienia do programu lojalnościowego Klient staje się jego Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia programu lojalnościowego, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej decorto.pl oraz w sklepie stacjonarnym Decorto. Uczestnicy programu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms.

2. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

2.1. Program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego Decorto.pl, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) i założyli konto użytkownika w sklepie Decorto.

2.2. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Konto Uczestnika, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) oraz dodatkowe dane w postaci daty urodzenia i potwierdzenia płci Uczestnika


3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE RABATOWYM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3.1. Uczestnikom, korzystającym z programu premiowego Programu Lojalnościowego, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 10% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepie Decorto.pl. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na środki pieniężne. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

Jeżeli Uczestnik przy zakupie wykorzystał przysługującą mu Premię, za ten zakup zostanie mu doliczona kolejna Premia, pomniejszona o wykorzystaną uprednio Premię (np. Uczestnik ma na swoim koncie 30,00 zł premii i wykorzysta ją przy zakupach za 500,00 zł, wówczac otrzymuje 47,00 zł premii).

3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym Decorto.pl wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami lub rabatami. Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje naliczony jedynie od towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami oraz nie może być większy niż 30% wartości kupowanych towarów. W przypadku gdy na koncie Uczestnika naliczona premia jest wyższą niż 30% wartości kupowanych towarów, pozostała, niewykorzystana premia pozostaje na koncie Uczestnika i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Uczestnika naliczona Premia jest mniejsza lub równa 30% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Uczestnik może wykorzystać całą zgromadzoną premię.

3.3. Jeżeli premia jest wykorzystywana do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami, zgodnie z poniższym wzorem:

X = (Y/Z)*W gdzie:

X to wielkość rabatu od danej pozycji paragonu;

Y to cena bieżąca danej pozycji paragonu;

Z to suma cen bieżących wszystkich pozycji paragonu podlegających rabatowaniu, tj. towarów nieprzecenionych i nie objętych inną promocją;

W to rabat możliwy do wykorzystania na danym paragonie wg zasad przedstawionych w p.3.2

3.4. Premię z danej transakcji zakupowej Uczestnik może wykorzystać w okresie do 90 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

3.5. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje przed wysłaniem lub wydaniem towaru Uczestnikowi.

3.6. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne w zakładce „Moje konto" w Sklepie Internetowym.

3.7. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.8. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Uczestnika (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Uczestnika poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), naliczona premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.9. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Uczestnika (tym w przypadku odstąpienia od umowy), naliczona premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.10. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepie Decorto.pl i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.11. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Użytkownik podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Korzystam z programu lojalnościowego", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Uczestnika - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku. Żeby skorzystać z Programu Lojalnościowego w koszyku zakupowym Uczestnik musi być zalogowany na swoje konto.

3.12. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Uczestnika.

3.13. Jeżeli Premia na koncie Użytkownika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Uczestnik zostanie poinformowany.

3.14. Dla członków Programu Lojalnościowego organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane są na stronie www.decorto.pl/program_lojalnosciowy


5. DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.

5.2. W formularzu rejestracyjnym Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Programem Lojalnościowym, przez umieszczenie na nim swojego podpisu. Z uwagi na zasady działania Programu Lojalnościowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Programu Lojalnościowego.

5.3. Uczestnik programu lojalnościowego ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Uczestnik Programu Lojalnościowego ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

5.4. Uczestnik programu lojalnościowego jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

5.5. Uczestnik programu może zostać wykluczony z Programu Lojalnościowego w przypadku, gdy:

- naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,

- wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

O wykluczeniu z Programu Lojalnościowego Uczestnik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.


6. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. REZYGNACJA Z UczESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu Lojalnościowego w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestników.

6.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego na koncie uczestnika zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 90 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

6.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej Decorto.pl, w sklepie Decorto.pl oraz powiadomienia Uczestników w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

6.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Organizatora nie uprawnia Użytkownika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

6.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Prograie Lojalnościowym następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Uczestnika, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod: sklep@decorto.pl, nr tel.: 32 215 23 40

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Uczestnik programu jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłana mailem na: sklep@decorto.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na: sklep@decorto.pl) z dopiskiem: reklamacje decorto.

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

7.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej www.decorto.pl, oraz w siedzibie Organizatora.

7.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez dołączenie do Programu Lojalnościowego przez stronę internetową www.decorto.pl

Data utworzenia regulaminu: 22.09.2016

 

Zasady programu lojalnościowego:

- uczestnik za każde wydane 10 zł otrzymuje 1 zł

- ma możliwość skorzystania z rabatu kwotowego w kolejnych zakupach

- zgromadzone środki może wykorzystać do opłacenia zakupów max. 30% wartości zamówienia
(rabat naliczany tylko na produktach nieprzecenionych) 

- niewykorzystane, zebrane środki przepadają po 3 miesiącach (od daty dodania), co mobilizuje klienta do częstych zakupów w Decorto

- klient w chwili skorzystania ze swojej premii (zebranych punktów) otrzymuje kolejne złotówki za wartość koszyka pomniejszoną o wykorzystaną premię, czyli jeśli:

klient ma na swoim koncie 30 zł premii i wykorzysta ją przy zakupach za 500 zł, wówczas otrzymuje 47 zł premii (ale tylko w przypadku jeśli wszystkie produkty znajdujące się w koszyku są w cenie regularnej). Pamiętajmy o tym, że Klient otrzymuje złotówki tylko za produkty nieprzecenione. 

- złotówki dodawane są do konta uczestnika programu lojalnościowego po 14 dniach od złożenia zamówienia 

x