Product was successfully added to your shopping cart.

Karty prezentowe Decorto

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KARTY PREZENTOWEJ DECORTO


Po zasielniu karty prezentowej o numerze XXXXX XXXXX XXXXX, w zależności od nominału (100 zł, 250 zł, 500 zł) środki są gotowe do wykorzystania.
Dostępne środki na karcie prezentowej można wykorzystać do 6 miesięcy od momentu zakupu karty.
Zakupy z kartą prezentową Decorto można zrealizować w internetowym sklepie Decorto.pl oraz w salonach Decorto:

Sklep Decorto
ul. Pocztowa 14
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 23 40
 
Salon Decorto Galeria Sfera
Galeria I, Sfera Wnętrz, I piętro
ul. Mostowa 5
43-300 Bielsko-Biała
 
Dokonując zakupów w internetowym sklepie www.Decorto.pl, 15-sto cyfrowy kod (znajdujący się na odwrocie karty) należy wpisać w kasie, w miejscu "Krok 3 - Realizacja zamówienia" oraz potwierdzić przyciskiem "Zatwierdź".
Kwota zamówienia zostanie pomniejszona o wartość środków znajdujących się na karcie.
Dokonując zakupów w jednym ze sklepów Decorto, należy okazać kartę sprzedawcy, który pomniejszy kwotę do zapłaty o wartość środków znajdujących się na karcie.
Karta prezentowa Decorto jest jednorazowa. Oznacza to, że można wykorzystać ją tylko jeden raz. W przypadku, gdy kwota transakcji jest niższa niż wartość karty, niewykorzystane środki ulegają przepadowi.

Saldo oraz termin ważności karty można sprawdzić na stronie www.decorto.pl
 
W przypadku pytań lub wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu 32 215 23 40, email sklep@decorto.pl

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

            1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Kulig, zwanej dalej Kartą oraz prawa i obowiązki pomiędzy posiadaczem a wystawcą.

            2 Wydawcą karty jest Kulig spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Pocztowa 14, 43-502 Czechowice-Dziedzice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 652-171-49-46 oraz numer identyfikacyjny REGON 241847920, zarejestrowaną w Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000376186 o kapitale zakładowym 1 005 000,00 zł.

            3. Posiadaczem karty jest osoba, która nią dysponuje.

            4. Program, w ramach którego mogą być realizowane prawa i obowiązki posiadacza karty jest prowadzony w następujących punktach handlowych: Salon Decorto – Galeria Sfera Bielsko-Biała, Sklep Decorto – Czechowice-Dziedzice, oraz na stronie internetowej znajdującej się pod adresem http://www.decorto.pl

            4. Program, w ramach którego mogą być realizowane prawa i obowiązki posiadacza karty rozpoczyna się od dnia 5 marca 2014 roku i trwa bezterminowo.

           

§ 2

Ogólne informacje o Karcie

            1. Karta jest plastikową kartą, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej wystawcy w dowolnym punkcie handlowym wskazanym w § 1 ust. 4 regulaminu.

            2. W programie objętym niniejszym regulaminem posiadacz może dysponować kartą o następujących wartościach 100,00 złotych, 250,00 zł, 500,00 zł.

            3. Środki pieniężne odpowiadające stanowi karty nie podlegają oprocentowaniu.

            4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

            5. W przypadku nie wykorzystania karty przed upływem terminu jej ważności posiadacz nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych odpowiadających jej stanowi.

            6. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§ 3

Zakup Karty

            1. Zakupu karty mogą dokonać wszystkie podmioty dysponujące prawem do zaciągania zobowiązań.

            2. Zakup karty można dokonać bezpośrednio w dowolnym punkcie handlowym ją oferującym, dokonując płatności za nią, w tym za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych, akceptowanych kart podarunkowy i bonów.

 

§ 4

Aktywacja Karty

            1. Aktywacja karty następuje w momencie jej sprzedaży.

            2. Termin ważności karty wynosi 6  miesięcy i liczony jest od dnia jej sprzedaży. Okres ważności karty nie może zostać przedłużony.

            3. Posiadacz karty jest zobowiązany do poinformowania kolejnego posiadacza, któremu przekazuje kartę, o postanowieniach niniejszego regulaminu oraz terminie ważności karty.

 

§ 5

Zasady użytkowania karty

            1. Karta może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich punktach handlowych, wskazanych w § 1 ust. 4 regulaminu.

            2. Karta wystawiana jest na okaziciela. Realizacja karty przez jej posiadacza stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie karty w sposób nieuprawniony.

            3. Płatność kartą następuje w trakcie okazania jej w kasie punktu handlowego.

            4. Karta upoważnia do jednorazowego skorzystania z niej podczas zakupu towarów w punktach handlowych, wskazanych w § 1 ust. 4 regulaminu. W momencie nabycia przez posiadacza karty towarów, na poczet ceny zostaje zaliczona kwota odpowiadająca stanowi karty, przy czym w przypadku gdy cena towarów jest niższa od stanu karty, powstała różnica nie podlega zwrotowi, zaś w przypadku gdy stan karty nie wystarcza na uiszczenie pełnej ceny towarów, posiadacz karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.

            5. W przypadku zwrotu towarów nabytych przez posiadacza karty, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących punktach handlowych, wskazanych w § 1 ust. 4 regulaminu, posiadaczowi cena zostanie zwrócona w pieniądzu.

            6. Po wykorzystaniu karty traci ona ważność (następuje jej dezaktywacja) i zostaje w punkcie handlowym, w którym transakcja przy jej wykorzystaniu miała miejsce.

            7. Informacje związane z funkcjonowaniem karty można uzyskać u Wystawcy.

 

§ 6

Odpowiedzialność Wystawcy i reklamacje związane z kartą

            1. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za karty, które zostały utracone, uszkodzone, zniszczone czy skradzione po ich wydaniu posiadaczowi (nabywcy).

            2. Wystawca, z uwagi na charakter karty nie umożliwia zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania karty.

            3. W wypadku utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży karty, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Wystawcy żadne roszczenia.

            4. Wszelkie reklamacje związane z kartą będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji przez posiadacza karty. Reklamacje związane z kartą winny być     składane u Wystawcy, zgodnie z danymi zawartymi w § 1 ust. 2regulaminu lub na adres poczty elektronicznej sklep@decorto.pl

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Wystawcę oraz posiadacza umowy. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu nabycia karty przez posiadacza.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich punktach handlowych, wskazanych w § 1 ust. 4 regulaminu oraz na stronie internetowej pod adresem www.decorto.pl

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2014 roku.


x